Menu Sluiten

Beleidsplan Diaconaat

VOORWOORD

Klik HIER voor het beleidsplan 2024-2026 “Met open handen dienen” van het Diaconaat  van de Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg.

Met dit beleidsplan heeft het Diaconaat zijn missie, visie, context en programma voor de komende drie jaren geformuleerd.  Het beleidsplan geeft een richting aan, waarbij wordt uitgegaan van de te verwachten ontwikkelingen. Op basis van het beleidsplan wordt jaarlijks een werkplan afgeleid. Daarin worden taken en activiteiten geformuleerd die gedurende dat jaar zullen worden uitgevoerd. Belangrijke voorwaarden voor een werkplan zijn dat het haalbaar moet zijn. Dat betekent dat het werkplan zo concreet mogelijk wordt geformuleerd. 

Het Diaconaat heeft een dienende taak binnen en buiten de gemeente. Die voert zij uit door mensen materieel, financieel en immaterieel te ondersteunen. De visie van het Diaconaat, geïnspireerd door het Evangelie, is om met open handen dienend te zijn binnen en buiten onze gemeente om meerwaarde te bieden aan de samenleving. 

Diaconaat

Diaconaat begint al in het Bijbelboek Genesis, waar God mensen vraagt zorg te dragen voor mens, dier en plant. In het Nieuwe Testament legt Jezus uit wat dat voor ons mensen betekent. Zijn aandacht en zorg ging uit naar mensen die in de ogen van veel anderen weinig of niets betekenden, zoals melaatsen, blinden, lammen en stommen. De eerste christelijke gemeente geeft dan ook aandacht aan vergeten mensen, zoals gevangenen, zieken en armen. 

In Matteüs 25 vertelt Jezus aan Zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in nood. Jezus zegt: “Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe. Ik verzeker jullie: Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de geringsten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

De kernwaarden van het Diaconaat komen hieruit voort: barmhartigheid, wederkerigheid, gerechtigheid en duurzaamheid.

Diaconaat gaat verder dan onze landsgrenzen. Wereldwijd verkeren mensen in nood. 

In onze Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg zijn we op basis van wederkerigheid diaconaal actief vanuit de hierboven gegeven uitgangspunten. Dit samen met zo veel mogelijk gemeenteleden, en steeds meer in oecumenisch verband.  We hebben contacten met maatschappelijk actieve en voor onze doelen relevante organisaties, zoals het Vluchtelingenwerk en SUN (St. urgente noden).

Naast het ‘doen’ vinden wij het binnen het Diaconaat minstens zo belangrijk om er gewoon te zijn voor de ander, om present te zijn. Dit kan betekenen dat je aanwezig bent en luistert naar iemand, naast iemand gaat staan. Deze manier van denken over presentie wordt telkens weer overgedragen aan nieuwe diakenen. Door de ander te helpen ontmoeten we God. En een ontmoeting met Hem inspireert. Zo hopen en vertrouwen we op drie inspirerende jaren.