Menu Sluiten

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters CvK

Scheppend en onderhoudend ten behoeve van de gemeente

Inhoudsopgave:

1. Inleiding

1.1. Algemeen.

1.2. Toekomst

2. Missie/visie/doelen

2.1. Missie

2.2. Visie

3. Actiepunten in de periode 2018 – 2021

4. Financiën

4.1. Acties/activiteiten voor 2018

4.2. Acties/activiteiten 2018 – 2021

1. Inleiding

1.1. Algemeen

De afgelopen periode van 4 jaar zijn voor de leden van het college van kerkrentmeesters geen gemakkelijke jaren geweest. Vele functiewisselingen droegen niet bij aan continuïteit. Vermogensrechtelijke aangelegenheden behoren tot één van de taken van het college en juist in dat verband was het lastig om de begroting op orde te houden, daar het college bij voortduring geconfronteerd werd met extra uitgaven, vaak verband houdende met het feit dat wij een open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn. Deze uitgaven kwamen dan bovenop de reeds goedgekeurde begroting en zorgden voor extra tekorten.

In 2015 is de herinrichting Martinikerk een feit geworden. Het partnerschap van STIBEMA met de provincie Gelderland heeft geresulteerd in het verkrijgen van een aanzienlijke subsidie en mede door de opbrengst van de verkoop van het Maartenshuis werd e.e.a. mogelijk. Door deze herinrichting is de Martinikerk thans een multifunctioneel gebouw, naast de zondagse erediensten is extra verhuur noodzakelijk en ook beter mogelijk en maakt dit exploitatie van de kerk eenvoudiger.

In het voorjaar van 2016 is door een werkgroep een rapport bezuinigingen gepresenteerd. De werkgroep doet hierin een aantal aanbevelingen, die vervolgens door het Cvk omarmd worden en waarmee zij de komende jaren aan het werk gaat.

Uitgangspunt van de aanbevelingen is het op orde krijgen van de begroting 2021. Tevens is er “plan van aanpak Geldwerving langere termijn” ingediend die het Cvk moet helpen de begroting op orde te krijgen.

Het niet doorgaan van de bazaar 2016 gaf een hiaat in de begroting van dat jaar. De bazaar heeft in 2017 weer een vervolg gekregen en het ziet ernaar uit dat in 2018 opnieuw een bazaar gehouden zal worden, zodat daaruit ook weer inkomsten kunnen worden gegenereerd.

1.2. Toekomst

Op basis van het rapport bezuinigingen zullen maatregelen genomen moeten worden m.b.t. erfpacht van o.a. het Gallusterrein.

Verkoop van de Pastorie Angerlo of pastorie Doesburg lijkt een reële optie. Ontwikkelingen m.b.t. een pioniersplek in de Pastorie Angerlo wil het Cvk graag een kans van slagen geven, maar mocht dit onverhoopt niet lukken, zal het Cvk genoodzaakt zijn tot verkoop. M.b.t. erfpacht wordt erfpachtgrond alleen verkocht als 100% opbrengst kan worden verkregen.

De predikantsplaats zal bij een nieuw te beroepen predikant geen volledige Fte meer worden.

De prognose van de meerjarenbegroting ziet er slecht uit voor de toekomst van de kerk. Vaste lasten zoals verzekeringen en salarissen stijgen, terwijl inkomsten uit verhuur tegenvallen en de inkomsten van vrijwillige bijdragen afnemen. Om die reden moet het Cvk alle zeilen bijzetten om meer opbrengsten te genereren uit verhuur van de MK, de bazaar of andere initiatieven. Tot op heden lukt ons dit niet! Kortom, de financiën blijven ronduit zorgelijk.

Het “plan van aanpak geldwerving langere termijn” kan uitkomst bieden indien voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de daarin voorgestelde acties uit te voeren. Elk plan dat kan bijdragen tot extra inkomsten, zal serieus worden bekeken en besproken en zo mogelijk worden uitgevoerd. Voortzetting van dergelijke initiatieven komt ernstig in gevaar doordat steeds minder leden bereid zijn zich als vrijwilliger in te zetten.

Indien de financiële situatie ongewijzigd blijft, zal in het jaar 2018 en / of 2019 besloten moeten worden tot eventuele verkoop van de Martinikerk en zo mogelijk het verminderen van contracturen van cantor-organist en interieurverzorgster, omdat de vaste lasten van het gebouw en de salarissen niet meer zijn op te brengen door de leden. In dit geval zal de Martinikerk op de zondag gehuurd moeten worden voor de erediensten.

Het salaris van de predikant loopt gedurende dit beleidsplan geen gevaar, omdat de PGAD nog kan putten uit een nalatenschap, dat bedoeld is om het salaris van de predikant aan te vullen. In overleg met de Kerkenraad zullen deze moeilijke, maar belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

2. Missie, Visie en Doelen/acties

2.1. Missie

Het College van Kerkrentmeesters heeft als missie:

“Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente”.

2.2. Visie

De visie van het college komt voort vanuit de christelijke traditie. Geloven en handelen vanuit dat geloof. Een telkens hernieuwde bezinning op het leven van alledag, op vraagstukken die gaan over geloof en samenleving. Onderlinge verbondenheid, duurzaamheid en gerechtigheid zijn hierbij kernbegrippen. Door dialoog, transformatie en participatie wil het college de ontwikkelingen binnen de denkrichting van Kerk 2025 volgen en zo mogelijk implementeren, zonder de vermogensrechtelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

3. Actiepunten in de periode 2018 – 2021

1. Het uitvoeren van de missie en visie uit dit document.

2. Het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden zoals het bijhouden van de financiële administratie, het

sleutelbeheer, het opstellen van de jaarrekening, de begroting en de meerjarenbegroting en het

organiseren/uitvoeren van de acties rond geldwerving (actie Kerkbalans inclusief nazorg, Solidariteitskas en eindejaarscollecte), kortom, het op orde houden van de financiële huishouding.

3. De zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen en installaties, het bevorderen van energiebesparing en de toepassing van duurzame energie.

4. Het bespreken van een nieuw onderhoudsplan voor de Galluskerk, in overleg met de Stichting Behoud Galluskerk (Stibega) en van een meerjarenraming voor het door het college te financieren onderhoud van de Martinikerk in overleg met Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk (Stibema).

5. Het uitvoeren van de aanbevelingen uit het rapport bezuinigingen uit 2016.

6. Het zoveel mogelijk uitvoeren van de wervingsacties uit het plan van aanpak ‘Geldwerving lange termijn’.

7. Het jaarlijks analyseren van de leeftijdsopbouw en het geefgedrag van gemeenteleden als basis voor het opstellen van de meerjarenbegroting, maar ook om te zien welke acties gewenst zijn om het geefgedrag te beïnvloeden.

8. De eventuele verkoop van de Martinikerk en het zo mogelijk verminderen van contracturen van cantor-organist en interieurverzorgster.

9. Het continueren van contacten met diverse groepen/commissies en functionarissen.

10. Het frequent en transparant informeren van gemeenteleden over diverse zaken, zoals begroting, jaarrekening en de resultaten actie Kerkbalans via de website, via Licht(punt) en Maanlicht/Zonlicht.

11. Na analyse het bepalen en houden van nazorgacties, in samenwerking met Pastoraat en Diaconaat, voor leden die niet betalen aan de actie Kerkbalans.

12. Bepalen werkwijze voor het bijhouden van de doop- en belijdenisboeken en voor het archiveren van de notulen van het college, de diaconie en de kerkenraad.

13. Het als werkgever adequaat toepassen van de ARBO-regelgeving.

14. Het als werkgever voeren van functioneringsgesprekken en deze vastleggen.

15. Het intensiveren van de public relations.

16. 2 x per jaar overleg met Stibega en 2 x per jaar met Stibema over voortgang BRIM en verhuur;

17. Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking met buurtgemeenten.

4. Financiën

4.1. Acties/activiteiten voor 2018

a. Mogelijkheden onderzoeken tot verkoop van Martinikerk.

b. Mogelijkheden onderzoeken tot contracturenvermindering van cantor-organist en interieurverzorgster.

c. Inzetten op extra inkomsten uit vrijwillige bijdragen.

d. Verdere uitwerking van het plan bezuinigingen.

e. Geldwervingsacties oppakken en ondersteunen.

f. Vrijwilligers!

4.2. Actie/activiteiten 2018-2021

a. Niet afwijken van vastgestelde begrotingen. De begroting 2018 is in november 2017 door de

Kerkenraad vastgesteld.

b. Actiepunten zoals onder 3 genoemd.

c. Vasthouden aan meerjarenbegroting t/m 2022.