Menu Sluiten

ANBI PGAD

ANBI-transparantie voor gemeente van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Naam ANBI:Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
Telefoonnummer (facultatief):(scribaat vacant)
RSIN/Fiscaal nummer:
KvK:
002623146
76367959
Website adres: Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg: www.pg-angerlodoesburg.nl
Verhuur & Exploitatie Martinikerk: www.martinikerk-doesburg.nl/
e-mailadressen:          e-mailadres scriba: scriba@pg-angerlodoesburg.nl
e-mailadres predikant: vacant
e-mailadres pastoraat: pastoraat@pg-angerlodoesburg.nl
e-mail het diaconaat: diaconaat@pg-angerlodoesburg.nl
e-mail administrateur CvK: administrateur@pg-angerlodoesburg.nl
e-mailadres penningmeester CvK: penningmeester@pg-angerlodoesburg.nl
e-mailadres jeugdwerk: jeugdraad@pg-angerlodoesburg.nl
e-mailadres ledenadministratie: leden@pg-angerlodoesburg.nl
e-mailadres verhuur Martinikerk: verhuur@martinikerk-doesburg.nl
Adres: Galluskerk Bezoekadres: Dorpsstraat 31 6986 AK Angerlo
Grote of Martinikerk Bezoekadres: Kerkstraat 4 6981 CM Doesburg
Postadres:Postbus 96
Postcode:6980 AB
Plaats:Doesburg

De Protestantse gemeente te Angerlo-Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.

In de (zondagse) vieringen, waarbij ieder een eigen inbreng kan hebben, wordt de kern van de gemeente bevestigd. Pastores zijn niet alleen beschikbaar voor lidmaten maar ook voor buitenstaanders.

De kerk is een dienstverlenend instituut dat de behoefte van mensen serieus neemt en in verband brengt met het evangelie. Zij acteert daarbij niet alleen aanbod-, maar vooral ook vraaggericht. Bij crisissituaties is de kerk merkbaar aanwezig, er is aandacht voor zingeving en het overdragen van normen en waarden.

De kerkgemeenschap is – geïnspireerd door de werking van de heilige Geest – zichtbaar in de maatschappij. Zij richt zich, levend uit Gods genade in Jezus Christus, op de wereld dichtbij en veraf en werkt aan heelheid, verzoening, liefde, gerechtigheid en vrede.

Zij spreekt zich uit tegen hetgeen Gods schepping bedreigt.

De kerk zoekt samenwerking met andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties en streeft er naar kerkgrenzen geen belemmering te laten zijn bij het realiseren van gezamenlijke activiteiten.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie en de andere instellingen van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

  1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de kerkelijke gemeente te Angerlo-Doesburg. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het Visierapport van de gemeente en het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente kunt u vinden via de link: Visie en Beleid PG te Angerlo-Doesburg.

Bouwen aan een open en vierende geloofsgemeenschap

De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.

Beleidsplan Diaconaat

Diaconaat omvat in de ruimste zin van het woord alle werk dat door de gemeente wordt gedaan tot opbouw en uitbouw van de gemeente, zowel door hen die ambtelijk daartoe zijn geroepen als door leden van de gemeente. Diaconaat begint al in het Bijbelboek Genesis, waar God mensen vraagt zorg te dragen voor mens, dier en plant. In het Nieuwe Testament vraagt Jezus een andere mentaliteit van mensen. Zijn aandacht en zorg ging uit naar mensen die in de ogen van veel anderen weinig of niets betekenden, zoals melaatsen, blinden, lammen en stommen. De eerste christelijke gemeente geeft dan ook aandacht aan vergeten mensen, zoals gevangenen, zieken en armen. De twee kernwoorden van het diaconaat komen hieruit voort: gerechtigheid en barmhartigheid. Diaconaat gaat verder dan onze landsgrenzen. Wereldwijd verkeren mensen in nood. De aandachtsgebieden van het diaconaat zijn in vier hoofdthema’s in te delen. Missionair werk in binnen- en buitenland, zorg voor armen in binnen- en buitenland. Al onze activiteiten en collectedoelen zijn onder te brengen bij één (of meerdere) van deze thema’s. In de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg zijn we diaconaal actief vanuit de hierboven gegeven uitgangspunten. Dit samen met onze gemeenteleden.

Beloningsbeleid.

De beloning van medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor de gemeente en het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De gemeente en de diaconie bezitten vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente en de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van gemeente en de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de gemeente en de diaconie worden besteed aan de kosten die de gemeente maakt tot instandhouding en diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.