Menu Sluiten

Beleidsplan WGE

Concept deelplan Eredienst (definitieve versie 2021-08-11)

De (zondagse) eredienst is één van de kernen van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg (PGAD). 

De kracht ligt in het samenkomen en de ontmoeting van mensen. Samen lezen, bidden en zingen. Luisteren naar en eventueel discussiëren over de interpretatie van Bijbelse verhalen en geloof. Deze uitleg en discussie bieden inspiratie, hoop en diepte naar het hier en nu.

Aansluiten bij de veranderende behoeften en mentaliteit in de maatschappij (en ook de PGAD) vraagt veel aanpassingsvermogen en creativiteit van iedereen. De angst dat daarbij de “eigen identiteit” verloren raakt is soms voelbaar. Vanuit de ruimte die de liefde van God en Jezus geeft én vraagt blijkt die angst vaak ongegrond.

De energie die voortkomt uit het ervaren van nieuwe vormen van vieren

  • veelkleurige vieringen)
  • op andere momenten dan alleen zondagochtend
  • vespers, thematische diensten, concert-diensten, etc.
  • met andere dienst-ordes (bijv. Kliederkerk)

heeft de Werkgroep Erediensten (WGE) aangemoedigd om nieuwe vormen te blijven uitproberen en als onderdeel aan het scala van viervormen toe te voegen.

Werkgroep Eredienst

Ook het betrekken van verschillende taakgroepen van de PGAD bij het thematisch vormgeven van diensten is weer opgepakt. OP deze manier kunnen zij hun werk ook voor anderen in de gemeente zichtbaar te maken

De WGE wil dit beleid voortzetten: behouden wat waardevol is combineren met andere vormen van vieren en experimenteren met vormen die ook anderen binnen en buiten de PGAD kan verbinden met het verhaal en de liefde van God in brede zin. Wij houden vast aan het grote belang van ontmoeting in en na de dienst(en).

Ook de opgebouwde relaties met andere kerken in het afgelopen jaar worden gekoesterd en verder uitgebouwd.

Nadrukkelijk wil de WGE zich daarbij richten op iedereen binnen en buiten de PGAD die behoefte heeft aan een kort- of langdurigere verbinding en van alle leeftijdscategorieën.

Concept deelplan Kerkmuziek

Het belang van kerkmuziek blijft niet alleen beperkt tot het samen zingen van psalmen en liederen uit alle perioden van de kerkmuziekgeschiedenis tot heden. Ook het luisteren naar professioneel en vakkundig uitgevoerde muziek, tot en met het bekijken van visuele uitingsvormen zoals dans, film of kunstwerk hoort daarbij. In de prachtige ruimte van de Martinikerk en Galluskerk kunnen rust en stilte gevonden worden, kan ieder die deelneemt aan een eredienst of viering inspiratie en bezieling ervaren en vinden, en energie en voeding voor de komende week.

Kernwoorden daarbij zijn kwaliteit, concentratie en zorgvuldigheid, ofwel: liefdevolle toewijding.

Rijkdom is ook een kernbegrip: kwaliteit in variatie, keuze, stijl, vorm, functie etcetera laat ook het bewustzijn groeien wat een bijzonder en kostbaar iets het is om wekelijks samen te komen in onze prachtige kerken.

De WGE wil (kerk)muziek inzetten als kern-onderdeel van de diensten, waarbij niet alleen verschillende vormen worden aangeboden maar ook de mogelijkheid wordt geboden aan zo veel mogelijk verschillende muzikanten (zowel vocaal -zoals een projectkoor- als instrumentaal) om een bijdrage te leveren onder leiding van een professionele cantor-organist. De veelkleurigheid aan mensen en talenten in de gemeente moet ook weerspiegeld worden in het aanbod en uitvoering van de muzikale component van vieringen.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het betrekken van jeugd en gezinnen. De wekelijkse repetitie van de Cantorij van de Martinikerk is, naast het muzikale aspect, ook een bijzondere gemeenteactiviteit.

Werkgroep Eredienst

Ook naast of los van de erediensten willen wij muzikale activiteiten organiseren die mensen van binnen en buiten de PGAD kunnen inspireren en motiveren om in, met of voor onze gemeente een bijdrage te leveren. (Te denken valt aan educatieve liedboek/zing-avonden, uitvoeringen van bijzondere kerkmuziek, lunchconcerten, concerts spirituels, evensongs, vespers, etc.)