Menu Sluiten

Beroepingswerk – actueel feb. 2023

Uitnodiging Gemeente avond 13 maart 2023

De Kerkenraad is blij u te kunnen uitnodigen voor een bijzondere gemeente-bijeenkomst op

maandag 13 maart aanstaande ’s avonds om 19.30 uur in de Wehmerhof te Angerlo.

We leggen u dan het voorgenomen besluit van de Kerkenraad voor om mevrouw ds. J.E. (Elise) Wijnands te beroepen als predikant voor onze gemeente. De beroepingscommissie was unaniem in haar voordracht.

De Kerkenraad is op 2 februari j.l. door leden van de beroepingscommissie volledig geïnformeerd over de gesprekken die met Elise Wijnands gevoerd zijn en is op grond daarvan tot de conclusie gekomen dat de beroepingscommissie haar werk grondig en met voortvarendheid gedaan heeft; de Kerkenraad heeft daarvoor veel waardering uitgesproken.

Inmiddels heeft Elise Wijnands haar huidige gemeenten op de hoogte gesteld van deze ontwikkelingen. Zij heeft voorafgaand aan deze bijeenkomst nog kennismakingsgesprekken met Wilbert Berendsen, onze cantor-organist en met de Kerkenraad.

Het programma voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

1. Opening en uitleg (van deze avond en de procedure daarna)

2. Verslag beroepingscommissie

3. Elise Wijnands stelt zich voor

4. Gelegenheid tot het stellen van vragen

5. Elise vertrekt

6. Rondvraag

7. Instemming van de aanwezigen

8. Reactie van de Kerkenraad

9. Afsluiting

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad

Klaas Muller

December 2022: Verslag beroepingscommissie

Halverwege oktober is de beroepingscommissie, BC, haar taak gestart. De leden van de BC zijn:
Ezrah van Zijtveld, Anne Smeets, Monique Boogman, Sandra Snieder, Aat Vermaat, Kees Cevaal,
Hajo Blok, Frank Smeets en ondergetekende.  We komen tot nu bijna iedere woensdagavond bij elkaar en de groep bestaat uit allerlei diverse mensen, die allen heel actief mee werken en denken,  creatief zijn, goed doordenkend en soms lekker positief kritisch zijn.  Er wordt goed samengewerkt in een prettige sfeer. 
Van de kerkenraad hebben we de opdracht gekregen om voor onze gemeente een predikant en een kerkelijk werker, KW, te vinden.
Vanuit de kerkenraad zijn wij op 19 oktober door Stefan Bos bijgepraat over allerlei zaken rondom de te beroepen predikant en op 26 oktober heeft Klaas Muller hetzelfde gedaan rondom de vacature van KW. Daarnaast zijn door ons allerlei beleidsstukken van de PGAD, profielschetsen van de predikant,
de KW en van de kerkelijke gemeente gelezen en besproken.
Om in een sollicitatiegesprek de juiste vragen te kunnen stellen, hebben we aan het opstellen daarvan  meerdere avonden besteed. 
We hebben nu 1 gesprek gevoerd met een predikant uit een buurtgemeente.
De vacature van KW heeft in de eerste ronde maar 1 reactie opgeleverd. Na overleg met de kerkenraad is besloten om de advertentie opnieuw in verschillende media te plaatsen. Er kan tot
31-12-2022 op deze advertentie worden gereageerd . Op het moment van schrijven zijn er totaal 3 reacties binnen gekomen. Inschatting is dat eind januari 2023 de eerste gesprekken ingepland kunnen worden.
We zijn ons terdege bewust van deze verantwoordelijke taak, maar hebben er het volste vertrouwen in  dat we dit tot een goed einde kunnen brengen.  

Henk Kingma

Voorzitter van de beroepingscommissie.

Terugblik informatiebijeenkomst 4 september
We hebben als Kerkenraad lang stil gestaan bij de informatiebijeenkomst waar veel geïnteresseerden op zijn afgekomen. Het heeft ons goed gedaan om met u in gesprek te zijn over de werving van een kerkelijk werker met beleidsmatige taken en het beroepen van een nieuwe parttime predikant. Uit de informatiebijeenkomst is o.a. naar voren gekomen dat u frequenter op de hoogte wilt worden gehouden. Naast Maanlicht waarin wij u bijpraten gaan wij ook een aantal informele koffiemomenten plannen, na afloop van de zondagse
eredienst. Hierbij zullen telkens andere leden van de Kerkenraad u bijpraten. Mocht u de informatiebijeenkomst op 4 september hebben gemist of nog eens op uw gemak de gedeelde informatie tot u willen nemen, neemt u dan contact op met de Kerkenraad. Wij hebben van de bijeenkomst een verslag gemaakt dat , samen met de presentatie op verzoek ter beschikking wordt gesteld: info@stefanbos.com

Gesprekken met de buren
Alvorens over te gaan tot het plaatsen van een vacature wordt vanuit de landelijke PKN voorgeschreven de mogelijkheden te onderzoeken om in samenwerking met andere gemeenten binnen de eigen of de aangrenzende classis invulling te geven aan de predikantsvacature. Op zondagmiddag 18 september heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden met een predikant als potentiële kandidaat. Het was een open en plezierig gesprek waarin wij de kandidaat beter hebben leren kennen. Gezamenlijk hebben wij vastgesteld dat het combineren van de parttime vacature met andere werkzaamheden van de predikant zou leiden tot een haast onmogelijke spagaat. Dit is de reden dat de predikant heeft bedankt voor de vacature.
Op 4 oktober stonden opnieuw gesprekken gepland met twee andere mogelijke kandidaten. Dit was een erg vruchtbaar en positief gesprek waarbij een predikant positief gereageerd. We kunnen hier verder nog niks over zeggen, maar de vooruitzichten zijn goed! 


Beroepingscommissie
Vanuit de Kerkenraad zal Ezrah van Zijtveld zitting nemen in de beroepingscommissie. Kees Cevaal doet hetzelfde vanuit het College van Kerkrentmeesters. Onder het voorzitterschap van Henk Kingma, zullen daarnaast Frank Smeets, Anne Smeets, Sandra Snieder, Hajo Blok en Monique Boogman zitting nemen in de beroepingscommissie. Henk Kingma heeft de Kerkenraad gevraagd specifiek op zoek te gaan naar een gemeentelid dat ouder is dan 70 jaar. Met deze aanvulling is de beroepingscommissie zijns inziens een betere afspiegeling van onze kerkgemeente. Vanzelfsprekend geven wij graag gehoor aan dit verzoek. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 4 september jl. heeft de Kerkenraad Henk Kingma als voorzitter van de beroepingscommissie gevraagd ook de sollicitatieprocedure rondom de aanstelling van een kerkelijk werker met beleidsmatige taken voor zijn rekening te willen nemen. Hoewel het aanstellen van een kerkelijk werker buiten de taakomschrijving van een beroepingscommissie valt, heeft de Kerkenraad om de volgende reden gemeend anders te besluiten.
– De predikant en kerkelijk werker zullen in de komende vier jaar intensief samenwerken. De beroepingscommissie spreekt op deze manier zowel de toekomstige predikant als ook de toekomstig kerkelijk werker. Zij kan op die manier vaststellen of beoogde kandidaten niet alleen matchen met onze kerkgemeente, maar minstens zo belangrijk ook met elkaar.
– De beroepingscommissie bestaat voor het grootste deel uit gemeenteleden. Zij vormen een afspiegeling van onze kerkgemeente. Door beide sollicitatieprocessen bij de beroepingscommissie neer te leggen denkt de Kerkenraad tegemoet te kunnen komen aan de wens van de gemeente haar meer te betrekken.

De beroepingscommissie heeft in de week van 17 oktober hun eerste bijeenkomst. 

De vacaturetekst van Kerkelijk werker is klaar, klik HIER

Wie is onze consulent? Klik HIER

Bericht uit de Kerkenraad – augustus 2022

In de afgelopen edities van Maanlicht heeft de kerkenraad u geïnformeerd over de voortgang van het
beroepingsproces van een nieuwe predikant voor onze kerkgemeente. Graag vertellen wij u waar wij
als kerkenraad nu staan en hoe wij tot zover zijn gekomen.  

Solvabiliteitsverklaring
Bij het beroepen van een nieuwe predikant moet een kerkgemeente voldoen aan financiële randvoorwaarden. De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters moeten bepalen welk
bedrag nu en op termijn beschikbaar is voor de vervulling van de vacature.

Hiervoor heeft de kerkenraad een verklaring aangevraagd bij het classicale college voor behandeling van beheerszaken (CCBB), een zogenaamde solvabiliteitsverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat onze gemeente voldoende financiële draagkracht heeft om een beroep te kunnen uitbrengen op een parttime predikant. Onze financiële draagkracht biedt ruimte aan 0,5 fte.

Dit betekent concreet dat de formatieruimte die wij hadden wordt gehalveerd en er op een heel nieuwe manier moet worden nagedacht over hoe de rol van de nieuwe predikant het beste kan worden ingevuld.

Pastoraal- of kerkelijk werker
Het college van kerkrentmeesters heeft laten weten dat er gelden beschikbaar zijn om gedurende een periode van 4 jaar een nieuwe predikant te ondersteunen met een pastoraal- of kerkelijk werker voor 0,5 fte. Dit is een tijdelijke formatie, aanvullend op de beroeping van de predikant. Deze tijdelijke aanstelling wordt gefinancierd uit eigen middelen die niet van invloed zijn op de formatieruimte die op grond van de PKN-richtlijnen en solvabiliteitsverklaring is verkregen voor het beroepen van een nieuwe predikant.

Bezinningstijd
Het vertrek van Chris Kors én het ontstaan van een parttime predikantsvacature is voor de kerkenraad aanleiding geweest ons allereerst te bezinnen op de toekomst en koers van onze kerkgemeente. Een commissie bestaande uit enkele leden van de kerkenraad heeft zich hierover gebogen.
Deze overleggen in klein comité hebben geresulteerd in twee scenario’s die zijn voorgelegd aan de voltallige kerkenraad.

Scenario -1-
In dit scenario besteedt de predikant zijn/ haar beschikbare uren aan kerntaken, zoals bijvoorbeeld voorgaan in de eredienst en pastorale zorg. Gedurende vier jaar wordt de predikant ondersteund in zijn/ haar werkzaamheden door een pastoraal werker. Predikant en pastoraal werker zorgen er gezamenlijk met onze vrijwilligers voor dat onze kerkgemeente kan doorgaan met daarbij extra aandacht voor pastorale zorg.

Na deze periode van vier jaar zullen er echter keuzes moeten worden gemaakt. Welke taken blijft de  
predikant uitoefenen en welke komen, gelet op het parttime dienstverband in het geding en mogelijk
zelfs te vervallen?

Scenario -2-
Dit scenario is ambitieus en vraagt van ons als gemeente een andere manier van kerk én gemeente zijn. Om ook in de toekomst een levende gemeente te kunnen zijn, is het nodig dat wij niet (blijven) leunen op een parttime predikant en een kleine groep actieve vrijwilligers, maar er gezamenlijk met elkaar de schouders onder zetten.

Ieder van ons bezit kwaliteiten die hem/ haar geschikt maken voor één van de vele taken en activiteiten die onze gemeente staande houden. Door het fundament van onze kerkgemeente te verstevigen en met een grote brede groep van vrijwilligers taken en activiteiten te verdelen kan een samenwerkende kerkgemeente ontstaan waarin we samen letterlijk en figuurlijk kerk zijn.

Dit scenario vraagt van ons als gemeente anders denken en doen. Net zoals Rome niet in één dag is gebouwd verwachten wij als kerkenraad dat er de nodige ‘hobbels’ te nemen zijn. Deze nieuwe manier van denken en doen vraagt om begeleiding door een ervaringsdeskundige die ons als gemeente kan verder helpen.

Informatiebijeenkomsten
Beide scenario’s zijn besproken binnen de kerkenraad en op vier informatiebijeenkomsten voorgelegd aan de gemeente. Deze informatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 9, 14 en 19 september en 10 oktober 2021. Hierbij hebben wij de aanwezige gemeenteleden ook gevraagd naar hun wensen en verwachtingen met betrekking tot een nieuwe predikant. Dit heeft ons veel vruchtbare informatie  opgeleverd . Uit de informatiebijeenkomsten en overleg binnen de kerkenraad is naar voren
gekomen dat de meeste gemeenteleden en leden van de kerkenraad het tweede scenario als meest
wenselijk beschouwen.

Consulent
Dirk Engelage heeft in zijn rol van consulent samen met leden van de kerkenraad verder nagedacht over de vraag hoe een parttime predikantsvacature en wensen en verwachtingen van de gemeente passen in het tweede scenario. Daaruit is gekomen dat het verstandig zou zijn om naast het stellen van een predikantsvacature een parttime vacature op te stellen voor een kerkelijk werker die ons als gemeente kan ondersteunen bij het realiseren van veranderingen.

Helaas heeft Dirk Engelage zich om gezondheidsredenen moeten terugtrekken als consulent. De kerkenraad is direct een zoektocht gestart naar een nieuwe consulent. En hoewel hier veel tijd en energie is ingestoken was deze niet zomaar één, twee, drie gevonden. In het één na laatste Maanlicht konden wij berichten in gesprek te zijn met een potentieel nieuwe consulent. Inmiddels zijn wij verheugd u te kunnen melden dat wij Klaas Bakker uit Doetinchem bereid hebben gevonden ons als consulent te begeleiden in het proces van beroepen. Verderop in dit extra Maanlicht stelt Klaas zich aan u voor.

Profiel predikant en kerkelijk werker
De kerkenraad heeft in afwachting van een nieuwe consulent niet stilgezeten.
Een voorbereidingscommissie heeft profielen opgesteld voor de vacatures van predikant en kerkelijk werker. Deze profielen zijn in de kerkenraad besproken en akkoord bevonden. Na bespreking van de profielen met onze nieuwe consulent zullen beide profielen worden vertaald naar vacatureteksten die gebruikt worden voor de werving.

Voor het werven van de kerkelijk werker verloopt het sollicitatieproces als volgt:

Kerkorde 3-12-7 schrijft voor dat wij de gemeente informeren over de vacature. U kunt aanbevelingen doen van personen die aanmerking komen. De vacaturetekst van de kerkelijk werker zal binnenkort
worden bekend gemaakt en geplaatst op onze website.

Tot zover het proces dat de kerkenraad tot nu toe heeft doorlopen.

Praten bij de buren
In de fase waarin wij ons nu bevinden is het, op grond van de regels die de PKN stelt, verplicht en ook belangrijk om eerst te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking met andere gemeenten binnen de eigen of de aangrenzende classis de predikantsvacature invulling te geven. Hierover hebben wij advies ingewonnen en binnenkort zal de voorbereidingscommissie initiatief nemen om met enkele buurgemeenten in gesprek te treden.

Beroepingscommissie
Ook is er al nagedacht over de samenstelling van de beroepingscommissie. Deze commissie zal worden gevormd door twee kerkenraadsleden, een kerkrentmeester en maximaal vier gemeenteleden. De beroepingscommissie zal worden geleid door Henk Kingma. Nadat alle leden van de beroepings-commissie bekend zijn gemaakt, zal de kerkenraad de leden van de beroepingscommissie ook formeel benoemen.

Vertrek Ernst Boesveld
In het proces dat wij als kerkenraad hebben doorlopen zijn wij verrast door het vertrek van onze interim-voorzitter Ernst Boesveld. Wij betreuren zijn besluit. Ernst heeft over zijn vertrek geschreven in het Maanlicht van juni jl. en de kerkenraad heeft bij monde van Klaas Muller in dezelfde Maanlicht een reactie gegeven op zijn terugtreden en de gevolgen hiervan voor het functioneren van de kerkenraad en voortgang van het beroepingsproces. Wij begrijpen dat gemeenteleden hierover bezorgd zijn en vinden het belangrijk dat deze zorgen met ons worden gedeeld.

Informatiebijeenkomst
Op zondag 4 september 2022 om 11:30 organiseert de kerkenraad in de Martinikerk in Doesburg een informatiebijeenkomst waarbij u van harte bent uitgenodigd om uw vragen met ons te delen. Op deze bijeenkomst zijn de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters vertegenwoordigd. Onze consulent Klaas Bakker zal eveneens hierbij aanwezig zijn en vragen beantwoorden rondom het proces van beroepen.

Vrijwilligers
Velen handen maken licht werk. Onze gemeente bouwt en vertrouwt op een groep actieve vrijwilligers die ieder op hun eigen manier onze gemeente een warm en liefdevol hart toedragen. Het is een groep
mensen waar de kerkenraad zuinig op is. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat veel werk momenteel op een beperkt aantal schouders rust. Dit baart ons zorgen!

Oproep
Vele handen maken licht werk! Uw hulp wordt gevraagd bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter van de kerkenraad, twee nieuwe kerkrentmeesters en één diaken. Ook zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die als gemeentelid zitting wil nemen in de beroepingscommissie.

Kent u mensen die geschikt zijn voor genoemde functies dan vragen wij u vriendelijk hen opmerkzaam
te maken op onze oproep. Heeft u zelf zin, tijd en gelegenheid om één van de functies te vervullen?
Wacht dan niet langer, en neem contact op. Twijfelt u en wilt u meer weten, ook dan kunt u contact opnemen met ons. In beide gevallen doet u dat door een bericht te sturen aan
scriba@pg-angerlodoesburg.nl. Wij vertellen u graag wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten.

Bericht uit de Kerkenraadsvergadering van 12 juli j.l.

Als voorzitter van de kerkenraadsvergadering van 12 juli doe ik u verslag van de belangrijkste zaken die aan de orde gekomen zijn. Bij deze vergadering is onze nieuwe consulent Klaas Bakker aanwezig.

Er is een aantal reacties binnengekomen van gemeenteleden die vragen en zorgen hadden over het plotselinge vertrek van Ernst Boesveld als voorzitter a.i. van de KR en als voorzitter van het CvK (College van Kerkrentmeesters). Iedereen heeft een persoonlijke reactie gekregen in de vorm van een mail, telefoon of huisbezoek. Omdat we hebben gemerkt dat het goed is met elkaar in gesprek te zijn, heeft de Kerkenraad een gemeentebijeenkomst belegd op zondag 4 september.

Voor de aanstelling van een predikant is 0,5 FTE mogelijk en voor een kerkelijk werker is

voor 4 jaar 0,5 FTE beschikbaar. Met enkele buurgemeenten worden in de komende twee

maanden gesprekken gepland over de mogelijkheden van samenwerking wat betreft de

predikantsformatie, passend bij het opgestelde profiel. Mocht dit geen passende mogelijkheid bieden, dan zal de KR bij het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken ( CCBB) toestemming vragen tot het beroepen van een predikant. De procedure tot het werven van een kerkelijk werker wordt inmiddels gestart. Er zal een commissie worden samengesteld uit de gemeente, CvK en KR. De KR wordt in dit alles ondersteund door onze consulent Klaas Bakker, die zich heeft voorgesteld tijdens de vergadering.

De waarnemend pastores Bram Grandia, Bert Bomer en Wim Gilsing worden binnenkort uitgenodigd voor een overleg met enkele KR-leden en een lid van het CvK; zij zullen dan ook een blijk van waardering ontvangen voor al hun inzet het afgelopen jaar. De vertrouwenspersonen zullen uitgenodigd worden voor een evaluatie.

Het CvK heeft toestemming gekregen van de KR  (kosteloos) onderzoek te laten doen naar het multifunctioneler maken van de Galluskerk e.o.

CvK en KR zullen hun verslagen delen en alle vergaderdata zullen worden gepubliceerd, zodat de gemeente weet, wanneer er bijeenkomsten zijn gepland. De vertrokken en aangekomen KR- en CvK-leden zullen in een dienst in september worden ontheven uit het ambt c.q. aangesteld worden in het ambt.

Voorbereidingen voor de startzondag op 11 september, de Michadienst op 16 oktober en de oogstdienst op 6 november zijn in volle gang.

Kortom, een scala aan onderwerpen!

Stefan Bos, voorzitter van de kerkenraadsvergadering van 12 juli 2022

Bericht uit de Kerkenraad – april 2022

Als kerkenraad willen we u graag vertellen waar we op dit moment staan in de zoektocht naar een nieuwe predikant. En ik moet u helaas vertellen, dat er nog niet zoveel vaart inzit, want zonder consulent kun je moeilijk zelfstandig als kerkenraad de route volgen die we graag zouden willen. In de documenten rondom het beroepingswerk van een nieuwe predikant staat heel duidelijk dat je je als kerkenraad door een consulent moet laten begeleiden om samen die zoektocht tot een goed einde te brengen. Zoals al met u is gecommuniceerd heeft onze vorige consulent, ds Dirk Engelage vanwege gezondheidsredenen af moeten haken. We hebben natuurlijk niet stil gezeten en we hebben aan de werkgemeenschap van predikanten in deze regio gevraagd of zij nog een consulent beschikbaar hadden voor de PGAD. Ook hebben we aan de classis-predikant, Ds Jaap van Beelen gevraagd of hij nog iemand wist die ons zou kunnen begeleiden gedurende dit proces. Afgelopen week tijdens de kerkenraadsvergadering zijn nog twee namen genoemd van mogelijke kandidaten voor het consulentschap. We hopen daar deze week duidelijkheid over te krijgen. Deze vertraging in het proces vinden we lastig, maar desondanks proberen we wel voortgang te maken. Meerdere keren hebben we ook aangegeven de tijd te willen nemen voor een zorgvuldig proces, maar soms rijdt iets onverwachts je in de wielen.

We hebben op dit moment een goedgekeurd concept profielschets besproken binnen de kerkenraad voor zowel de predikant als voor een kerkelijk werker. Waarom noem ik dit nog een concept profielschets? Als de kerkenraad iets goedkeurt, mag je dat woord ‘concept’ toch wel weglaten?

In principe is dat juist, maar doordat we geen consulent beschikbaar hebben, kunnen we dus helaas geen gebruik maken van de expertise c.q. adviserende rol die een consulent inbrengt tijdens dit proces. En wellicht verandert er door de inbreng van de consulent niet bijzonder veel, maar als kerkenraad kun je niet om een consulent heen. In de kerkorde staan de taken van de consulent duidelijk omschreven in ordinantie 3-3-4 en 4-10-3. De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem.

En juist die adviserende stem ontbreekt op dit moment en daarmee stokt het proces. Wat we kunnen doen, pakken we op, maar we hopen zo snel mogelijk een consulent beschikbaar te hebben, zodat we verder kunnen met het proces. Mocht de zoektocht naar een consulent onverhoopt toch niet lukken, dan gaan we naar alternatieven kijken. Zo’n alternatief zou een interim predikant voor bepaalde tijd kunnen zijn die ons door het proces leidt. Op de site van de protestantse kerk kunt u hier iets over lezen of zoekt u gewoon naar ‘interim predikant’ en u vindt veel informatie over deze professionals. De PKN heeft een aantal interim predikanten in dienst die een tweejarige opleiding hebben gevolgd om de diverse gemeenten die met dergelijke problematiek te kampen hebben te helpen. Wellicht komen wij daarvoor in aanmerking als onze zoektocht naar een consulent niet zou lukken. Wordt vervolgd.

Korte update, maart 2022

De afgelopen maanden hebben de Kerkenraad en de werkgroep Profielschets niet stil gezeten. Er is natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar hoe onze gemeente is en wat we nodig hebben.
Het feit dat we met een parttime predikant verder gaan, heeft natuurlijk consequenties voor ons als gemeente.

Zoals u heeft kunnen lezen in de Maanlicht van maart heeft Dirk Engelage zijn consulentschap neer moeten leggen wegens gezondheidsredenen. Hoe lastig en vervelend dit ook is, gaan we wel door met het afmaken van de profielschetsen en het samenstellen van de voorbereidingscommissie. We willen graag een predikant aanstellen, maar dit heeft echt tijd en aandacht nodig. Het is een kwetsbaar proces waar veel meningen, gevoelens en regels aan verbonden zijn.
Daarnaast speelt het feit dat we een gemeentekerk worden, in plaats van een domineeskerk, ook een belangrijke rol. We willen alles zo zorgvuldig mogelijk doen en geen overhaaste beslissingen nemen en vragen daarom ook om uw geduld.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met de Kerkenraad. 

Aanpak voor de vacature van een nieuwe predikant, november 2021

De kerkenraad heeft aan een werkgroep, met leden vanuit de kerkenraad, gevraagd om een profielschets te maken voor de te beroepen predikant.

Zij zijn aan de slag gegaan en hebben hun 1e bevindingen gedeeld met de kerkenraad en later ook in 4 bijeenkomsten met gemeenteleden. En belangrijke uitkomst is samengevat in het woord: Eigenaarschap

Eigenaarschap is verwant aan verantwoordelijkheid. Dit kwam ter sprake op het moment dat we in gesprek gingen over een halftime predikant die wel moet voldoen aan een fulltime pakket. Dat gaat natuurlijk niet samen. Maar als je aan gemeenteleden gaat vragen wat ze in het kader van de profielschets verwachten van een nieuwe predikant, krijg je een waslijst aan wensen en gedachten, die zelfs voor een fulltime predikant qua werkuren onuitvoerbaar is. Dit betekent dus dat je aan die lijst moet gaan sleutelen en wel zodanig dat de werkzaamheden van een halftime predikant passen in de beschikbare uren voor die 0,5 FTE.

De discussie over eigenaarschap ontstond eigenlijk als volgt: Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van een gemeente zoals de onze? Is dat de predikant? Zijn dat de ouderlingen of diakenen? Of zijn we dat misschien zelf als gemeenteleden? Zou het niet zo moeten zijn dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor onze gemeente? Vele leden van één lichaam? Of blijven we de verantwoordelijkheid of zo u wilt, het eigenaarschap, afschuiven aan predikant, ouderlingen en diakenen?

De profielschets is weliswaar nog niet gereed, maar de nieuwe halftime predikant kan natuurlijk nooit evenveel werk verzetten als een fulltime predikant. Eigenaarschap zou dit probleem binnen onze gemeente misschien gedeeltelijk kunnen oplossen, door met elkaar eigenaar te zijn van taken en verantwoordelijkheden binnen onze gemeente, zodat we veel werk uit handen (kunnen) nemen van onze nieuw te benoemen predikant.

Wat betekent eigenaarschap voor het individuele gemeentelid?

Dat betekent dat wij als gemeente een waarde toekennen aan eigenaarschap en dat betekent dat u als gemeentelid zich medeverantwoordelijk voelt en dat u zich eveneens eigenaar voelt van een taak binnen onze gemeente. Op deze wijze kunnen we mogelijk enkele taken van een nieuwe predikant overnemen en inhoud geven.

In de kerkenraadsvergadering van oktober is hier uitgebreid over gesproken en een kleine selectie vanuit de werkgroep profielschets werkt een verder tijdspad uit.

Wordt vervolgd.

Werkgroep Profielschets

Extra Informatiebijeenkomst Predikantsvacature, september 2021

In de afgelopen periode heeft een werkgroep van ouderlingen en diaken een eerste aanzet gemaakt van een profielschets voor een nieuwe predikant voor onze kerkgemeente.

Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk haar ideeën met u te delen en te luisteren naar de wensen en verwachtingen die u heeft als gemeentelid.

Op 9,14 en 19 september jl. hebben hiertoe drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Helaas is de communicatie over deze bijeenkomsten niet vlekkeloos verlopen. Hierdoor hebben mensen pas op het laatste moment of te laat gehoord van de bijeenkomsten. Als werkgroep bieden wij u daarvoor onze excuses aan.

Tegelijkertijd kunnen wij u melden dat er een extra bijeenkomst is gepland op Zondagmiddag 10 oktober om 12:00 in de Galluskerk in Angerlo.

De werkgroep nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst als u niet eerder in staat bent geweest deel te nemen.  De werkgroep praat u bij over haar voorwerk en in een open gesprek met u vragen wij uw input op basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt.   

Wij hopen u te mogen verwelkomen op zondag 10 oktober.
Namens de werkgroep,
Jannie Boesveld
Richard Klooster
Ezrah van Zijtveld
Margreet Eldering
Stefan Bos

Uitnodiging tot meedenken over profielschets nieuwe predikant, augustus 2021:

In de afgelopen periode heeft de werkgroep van ouderlingen en diakenen een eerste aanzet gemaakt voor een profielschets van een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk haar ideeën met u te delen en te luisteren naar de wensen en verwachtingen die u heeft als gemeentelid.

De werkgroep nodigt u van harte uit deel te nemen aan één van de drie bijeenkomsten die zijn gepland om u bij te praten over het voorwerk van de werkgroep en in een open gesprek met u input te verkrijgen op basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt.

De bijeenkomsten staan gepland voor:

Donderdagavond 9 september, locatie Galluskerk Angerlo, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Dinsdagavond 14 september, locatie Galluskerk Angerlo, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Zondagmiddag 19 september, locatie Martinikerk, 12.00 uur

Namens de werkgroep,

Jannie Boesveld, Stefan Bos, Margreet Eldering, Richard Klooster en Ezrah van Zijtveld

Uit de Kerkenraad, 21 juni 2021

Op maandagavond 21 juni heeft de Kerkenraad fysiek vergaderd in de Martinikerk. Hierbij was aanwezig onze consulent, ds. Dirk Engelage uit Vorden.

Eén van de eerste zaken die in een beroepingsprocedure geregeld moeten worden is het aanstellen van een consulent. Deze consulent ziet toe op het proces van beroepen. Hij zal dan ook bij alle vergaderingen aanwezig zijn om ons in dat proces te begeleiden. We zijn blij dat Dirk Engelage deze nodiging heeft aanvaard en tijdens deze vergadering hebben we al gemerkt dat hij vol enthousiasme meebeweegt in het zo belangrijke proces van beroepen.

Dirk Engelage

Zoals ik al eerder heb geschreven, zullen we het beroepen van een nieuwe predikant moeten voorleggen aan het Breed Moderamen (BM) van de classis. Dit BM zal eerst bekijken of de gemeente de komende jaren aan haar financiële verplichtingen kan voldoen door een predikant aan te stellen die ze kunnen betalen. Het CCBB zal het Breed Moderamen hierin adviseren. Er wordt gekeken naar een termijn van meerdere jaren. Zijn we tegen die tijd nog steeds in staat aan onze financiële verplichtingen voor de predikant te voldoen? We kijken dan naar een horizon van 8 tot 10 jaren.

Vanwege dit aspect en vanwege de procesgang van beroepen, was ds. Jaap van Beelen, classispredikant van de regio Gelderland Zuid-Oost, ook aanwezig tijdens de kerkenraadsvergadering. Hij heeft ons onder andere uitgelegd waar we allemaal rekening mee moeten houden gedurende het gehele proces. Hij heeft ook uitgelegd, dat we als gemeente eerst moeten onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking met gemeentes rondom Doesburg. Informatie uit de eerste hand, waar niet alleen wij, maar ook onze consulent mee geholpen is.

Tijdens de kerkenraadraadsvergadering werd ook een eerste concept van een document dat moet uitgroeien tot een profielschets besproken. Een kleine afvaardiging uit de Kerkenraad had zich de afgelopen maand beziggehouden met dit onderwerp en zij presenteerden deze avond de uitkomst. Degene onder ons die verwacht had geconfronteerd te worden met enkele A-4tjes, kwam bedrogen uit. Eén A-4tje met enkele kernwoorden en een schematisch overzicht gaf volgens de afvaardiging voldoende ruimte om tot een mooie gedachtenwisseling te komen, dat uiteindelijk moet leiden tot een profielschets. Na de uitleg werd e.e.a. duidelijker. Eerst kijk je ernaar en heb je enorm veel vragen, maar die vragen worden als vanzelf beantwoord bij de uitleg van het document.

Vervolgens hebben we ons afgevraagd hoe nu verder. Daar kwam al snel de gedachte naar voren, dat we dit document met de gemeenteleden moeten bespreken om van hun te horen wat zij ervan vinden en waar het document eventueel nog aangepast zou moeten worden. We willen u graag meenemen in de voortgang van het beroepingswerk. Een profielschets is daar enorm belangrijk in. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we samen met u over het concept-document dat moet uitgroeien tot een profielschets gaan communiceren. We vinden het ook tijd voor bezinning en daarom hebben we ook geen haast. We willen er geen druk op leggen. Zorgvuldigheid en inbreng vanuit de gemeente lijkt ons superbelangrijk, want we willen graag horen wat u ervan vindt.

Ernst Boesveld, waarnemend voorzitter.

Advies CvK

Het College van Kerkrentmeesters heeft in overleg met onze administrateur een advies uitgebracht richting de Kerkenraad omtrent de nieuwe functie van predikant voor de PGAD. Dit advies is tot stand gekomen op basis van een meerjarenraming die we als PGAD moeten aanleveren bij het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Voor een nieuwe predikant dienen we een sluitende meerjarenraming aan te leveren. Als u bedenkt dat het ons de afgelopen jaren op geen enkele wijze is gelukt om een sluitende begroting tot stand te brengen, dan is het logisch dat er in de meerjarenbegroting voor de komende jaren behoorlijk gesneden moet worden.

Door deze methode toe te passen, zie je wel direct wat je je als PGAD nog kunt veroorloven. Op basis van de inkomsten en uitgaven wordt vervolgens berekend hoeveel salaris er voor een predikant overblijft. En bij zo’n salaris kun je ook invullen om hoeveel fte het dan gaat.

Het CvK heeft de Kerkenraad geadviseerd om op basis van de meerjarenraming een predikant van 0,5 fte aan te stellen. Daarnaast heeft het CvK aangegeven dat er eventueel nog financiële ruimte is om een 0,5 fte kerkelijk werker aan te stellen voor vier jaren. Deze functie zou betaald kunnen worden door een winstmarge op het pand Prinses Margrietstraat te Angerlo, als dat pand volgend jaar verkocht gaat worden.

Het CvK heeft bij het advies ook gekeken of een fte van 0,6 haalbaar zou zijn. Dit blijkt nogal wat haken en ogen te hebben, want daarmee teren we behoorlijk in op ons vermogen en dat is de afgelopen jaren al genoeg gebeurd. Aan de Kerkenraad zijn echter wel beide meerjarenramingen voorgelegd, zodat de Kerkenraad een gefundeerde beslissing kan nemen.